Dr Danilo Vuković je vanredni profesor sociologije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Njegove oblasti interesovanja su empirijska sociologija prava (pravna kultura, proces donošenja zakona i vladavina prava), kao i socijalna politika u post-socijalističkom kontekstu. Vodio je istraživanja o društvenoj odgovornosti (Srbija i Kambodža, 2014. i 2015.), pristupu pravdi i besplatnoj pravnoj pomoći (Srbija, 2012), procesu donošenja zakona i kreiranju javnih politika (Srbija, 2012. i 2013.), pravničke profesije (Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina), kao i brojna istraživanja orijentisana na politiku, uglavnom u oblastima socijalne politike i civilnog društva na prostoru jugoistočne Evrope. Rukovodilac je Centra za sociološko pravna istraživanja na Pravnom fakultetu. Pre nego što se priključio Univerzitetu u Beogradu, radio je u privatnom sektoru za istraživanja i međunarodni razvoj, a i dalje je zainteresovan za razvojna pitanja.

Dr Branko Radulović je vanredni profesor Ekonomije i ekonomske analize prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. G. Radulović́ je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, magistrirao je Međunarodnu ekonomiju na Univerzitetu u Birmingemu i doktorirao Ekonomiju, pravo i institucije na Univerzitetu u Torinu. Bio je i gostujući profesor na Pravnom fakultetu u Kornelu. Njegove oblasti ekspertize uključuju ekonomsku analizu prava, institucionalne ekonomije i primenjenu ekonometriju. Angažovan je i kao konsultant i savetnik u mnogim domaćim i međunarodnim organizacijama u oblasti korporativnog restrukturiranja, privatizacije i javnih politika. Među njima su Svetska banka, Evropska Komisija, Svetska organizacija za intelektualnu svojinu, OEBS, itd.

Dr Filip Ejdus je vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. U svom akademskom istraživanju on istražuje kako identitet, sećanje, emocije i racionalnost utiču na bezbednosnu politiku i međunarodne intervencije. Geografski fokus njegovih interesa su Zapadni Balkan, rog Afrike i Bliski Istok. Objavio je brojne radove u naučnim časopisima iz oblasti političkih nauka, međunarodnih odnosa i studija bezbednosti. Njegova najnovija knjiga je Kriza i ontološka nesigurnost: Teskoba Srbije zbog secesije Kosova (Palgrave Macmillan, 2020). On je takođe osnivač i ko-urednik časopisa Journal of Regional Security.
Filip je diplomirao i doktorirao međunarodne odnose i bezbednost na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, kao i duplu master diplomu na Londonskoj školi za ekonomiju i političke nauke i Institutu za političke studije u Parizu (Sciences Po).
Više detalja o njegovom radu možete pronaći na njegovom ličnom sajtu: www.filipejdus.com

Dr Marko Mihić je redovni profesor i šef Katedre za menadžment i specijalizovane menadžment discipline na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu i gostujući profesor na Fakultetu za upravu Univerziteta u Ljubljani. Direktor je Centra za profesionalnu sertifikaciju menadžera na Fakultetu organizacionih nauka i jedan od osnivača Srpskog menadžment centra. Takođe, jedan je od osnivača Centra za Microsoft Project formiranog u saradnji sa kancelarijom Microsoft Srbija, sertifikovani predavač u oblasti strategijskog menadžmenta i liderstva na Chartered Management Institute iz Velike Britanije i član sledećih profesionalnih asocijacija: Academy of Management i Project Management Institute.

Njegov istraživački interes obuhvata projektni menadžment, strategijski menadžment, cost-benefit analizu, upravljanje promenama i liderstvo. Publikovao je 13 knjiga i poglavlja u monografijama i preko 200 recenziranih radova (22 u WoS indeksiranim časopisima). Član je uređivačkog odbora i/ili recenzent sledećih časopisa: IEEE Access, Thermal Science, Clinical Interventions in Aging, Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies, Journal of Management, Information Systems and Human Resources, Management – Journal of Contemporary Management Issues, The International Scientific Journal of Management Information Systems, European Project Management Journal.

Kao stručni konsultant, intenzivno sarađuje sa institucijama državne uprave kao i sa nekoliko vodećih nacionalnih i internacionalnih kompanija i investitora u Srbiji i u regionu. Angažovan je kao konsultant na projektima međunarodnih razvojnih organizacija (GIZ, UNDP, World Bank Group, SIDA, DFID, USAID, IMG, GFA, itd). Uspešno je realizovao preko 150 istraživačkih i komercijalnih projekata i održao preko 300 obuka za različite ciljne grupe.

Dr Milica Vukelić je docent na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ima više od 10 godina iskustva u univerzitetskoj nastavi, istraživanju, savetovanju i intervencijama u oblasti razvoja ljudskih resursa. Njena glavna naučna interesovanja su psihologija rada i organizacije, razvoj karijere, zlostavljanje na radu, stres na radu, dobrobit i angažovanost na radu. Milica ima značajno iskustvo u dizajniranju kvantitativnih, kvalitativnih i studija koje koriste mešoviti istraživački pristup, kao i u analizi kvantitativnih i kvalitativnih podataka. Kao istraživač je bila angažovana na mnogim domaćim i međunarodnim projektima koji su bili finansirani od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, UNDP-a, Unicef-a, Svetske banke, ILO, WUS Austrije, IFRC-a, GIZ-a. Milica je objavila više od 50 istraživačkih radova i bila je recenzent u mnogim domaćim i međunarodnim časopisima. Članica je Evropske asocijacije za psihologiju rada i organizacije.