Dr Jasna Atanasijević je vanredni profesor na Prirod­no-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Realizuje predmete iz oblasti ekonomije i finansija. U pe­riodu od 2014. do 2018. bila je prvi direktor Republičkog sekretarijata za javne politike. Osmislila je i sprovodila reformu planiranja u državnoj upravi u okviru šire Stra­tegije reforme javne uprave uključujući i donošenje Za­kona o planskom sistemu Republike Srbije. Detaljnije na https://personal.pmf.uns.ac.rs/jasna.atanasijevic/.

 

Dr Andreja Tepavčević je redovni profesor na Prirod­no-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Angažovana je na nekoliko predmeta na master akadem­skim studijama iz Primenjene statistike u okviru Cen­tra za primenjenu statistiku Univerziteta u Novom Sadu i predaje Matematičke i statističke metode u biološkim istraživanjima na doktorskim studijama iz biologije i eko­logije na Prirodno-matematičkom fakultetu. Autor je pre­ko 100 naučnih radova i nekoliko udžbenika.

 

Dr Zorana Lužanin je redovni profesor na Prirodno-mate­matičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Angažovana je na predmetima Ekonometrija, Matematički modeli u ekono­miji, Seminar iz modeliranja, Uvod u linearne modele, Slože­ni linearni modeli i Bejzova statistika na master akademskim studijama. Njena istraživanja su orjentisana na matematičko modelovanje i didaktiku nastave matematike. Bila je državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2014–2016).

 

Dr Jasna Mastilović je naučni savetnik Naučnog instituta za prehrambene tehnologije Univerziteta u Novom Sadu i profe­sor Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Bosna i Hercegovina i Univerziteta Donja Gorica u Podgorici, Crna Gora. Pored nauč­no istraživačkog rada i nastavnih aktivnosti angažovana je na izradi i implementaciji strateških i regulatornih dokumenata u domenu poljoprivrede i hrane, definisanju I praćenju mera javnih politika i implementaciji projekata usmerenih na razvoj u oblastima poljoprivrede, hrane i ruralnog razvoja u zemlji i regionu. Rukovodila je brojnim interdisciplinarnim projektima, autor je preko 150 naučnih radova i blizu 500 saopštenja u oblastima poljoprivrede i hrane.

Dr Srđan Rončević je redovni profesor na Prirodno-mate­matičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Realizuje više kurseva sa fokusom na osnove i tehnologije zaštite životne sredine. Koautor je 2 univerzitetska i 7 pomoćnih udžbenika. Istraživačke i naučne aktivnosti usmerene su na hemiju i teh­nologiju zaštite životne sredine, sa posebnim interesovanjem za tehnologiju sanacije vode, sedimenata i tla. Učestvovao je u realizaciji više od 60 projekata i studija iz zaštite životne sre­
dine, kao i u izradi strateških dokumenata iz oblasti zaštite životne sredine. Član je komisije za hemiju Instituta za standardizaciju Srbije.

Dr Milena Bečelić-Tomin je redovni profesor na Prirod­no-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Samostalno i u saradnji realizuje više kurseva sa fokusom na upravljanje i praćenje stanja životne sredine. Bila je učesnik na više od 30 projekata finansiranih od strane nacionalnih institucija i 6 međunarodnih projekata. Aktiv­no učestvuje u radu Ministarstva zaštite životne sredine RS u izradi podzakonskih akata u oblasti zaštite voda i dokumenata namenjenih pregovorima u oblasti životne sredine za ulazak Srbije u EU. Učestvovala je u realizaciji programa za širu društvenu zajednicu u cilju podizanja kapaciteta i znanja zainteresovanih strana u oblasti zaštite voda od zagađenja.

Dr Nataša Krejić je redovni profesor Prirodno-matema­tičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Oblast nauč­nog rada je numerička optimizacija, a predaje na master programima primenjene matematike i doktorskim studija­ma matematike.

 

 

Dr Miloš Savić je vanredni profesor Prirodno-mate­matičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Oblast njegovog naučnog rada je analiza podataka i mašinsko učenje, a predaje na osnovim i master programima ra­čunarskih nauka i informacionih tehnologija i doktorskim studijama informatike.