Olivera Vuković je izvršni direktor organizacije SeConS. Ona je sociolog iz Beograda sa iskustvom u akademskom radu i istraživanjima praktičnih politika. Poseduje regionalno iskustvo budući da je tri godine radila u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, gde je radila za različite klijente. Ima značajno iskustvo u saradnji sa međunarodnim institucijama (DFID, UNDP, IOM, UNFPA, UNW, SDC, itd.), institucijama na republičkom i lokalnom nivou i organizacijama civilnog društva.
Ključne kompetencije: Upravljanje programima i osiguranje kvaliteta, Razvijanje programa obuka i izvođenje obuka, Praćenje i evaluacija procesa, projekata i politika, Priprema kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja, Priprema analitičkih izveštaja, Analize politika u različitim formama.
Ključne oblasti ekspertize: Društveno isključivanje, socijalna politika i socijalna zaštita, Decentralizacija socijalnih politika, Upravljanje projektnim ciklusom, Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva i lokalnih samouprava, Strateško planiranje, Socio-ekonomski razvoj.