Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu je razvio kur-
seve koje će ponuditi u okviru celoživotnog obrazovanja koji će obezbediti
polaznicima savremena znanja i razviti dodatne kompetencije potrebne za
analizu javnih politika u funkciji boljeg odlučivanja.

PPMA UNS Brošura

PPMA UNS Kalendar nastave u zimskom semestru 2022

PPMA UNS Formular za prijavu