Dr Predrag Cvetković je redovni profesor za Međuna­rodno trgovinsko i privredno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu. Počevši akademsku karijeru 1996. kao najbolji student u svojoj klasi, razvio je portfolio na po­dručju pravnih nauka, sa specijalizacijom u oblasti Među­narodnog prava (Međunarodna trgovina i poslovno pravo, Zakon o međunarodnoj ekonomiji, Zakon o stranim ulaga­njima itd.). Predaje sledeće predmete na svim nivoima stu­dija: Međunarodno trgovinsko pravo, Pravo stranih investicija, Javno-privat­na partnerstva, Pravo spoljne trgovine, Pravo međunarodne prodaje, Pravo osiguranja, Pravo međunarodnih plaćanja, Javno-privatna partnerstva.Profesor Cvetković́ je autor više od 100 članaka objavljenih u stranim i do­maćim periodičnim časopisima, kao i 7 knjiga koje se bave međunarodnom pravnom regulativom. Tokom karijere, bio je istraživač i gostujući profesor na fakultetima u Nemačkoj, Austriji, Mađarskoj i zemljama bivše Jugoslavi­je. Akademska analiza pomenutih oblasti prava upotpunjena je praktičnim iskustvom koje je prof. Cvetković́ stekao tokom profesionalnog angažma­na, što je potvrđeno na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. On zastupa Republiku Srbiju u investicionim sporovima i deluje kao ovla­šćeni savetnik u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave za pita­nja stranih investicija i javno-privatnih partnerstava. Profesor Cvetković́ je takođe član Nacionalne konvencije o EU (Radna grupa Nacionalne konven­cije o EU za poglavlje 30 Spoljnotrgovinski odnosi). Glavne oblasti njego­vih naučnih interesovanja uključuju Međunarodno trgovinsko pravo, Zakon o stranim ulaganjima, Regulaciju Javno-privatnog partnerstva, Regulisanje međunarodne trgovine (CEFTA, STO) i rešavanje trgovinskih i investicionih sporova. Ključno metodološko sredstvo na kojem počivaju istraživanja prof. Cvetkovića je multidisciplinarni pristup normativnoj i regulatornoj politici. Zbog toga su relevantne teme njegovog interesovanja analizirane u širem sklopu od teorija međunarodnih odnosa, ekonomskih teorija, i multidisci­plinarnih teorija kao što su teorija ograničene racionalnosti i teorija igara.Tečno govori engleski i nemački jezik.

Dr Predrag Dimitrijević je redovni profesor na Prav­nom fakultetu Univerziteta u Nišu na predmetu upravno pravo. Autor je u većem broju stručnih i naučnih rado­va publikovanih u domaćim i stranim časopisima. Član je više udruženja Grupa za teoriju prava (Srpska akademija nauka i umetnosti), Udruženja za javnu upravu, Međuna­rodnog udruženja škola i instituta za upravu – Internatio­nal Association of Schools and Institutes of Administration (Rome, Italy), bio je član Visokog saveta sudstva (2010-2012), Dekan Pravnog fakulteta u Nišu (2010-13), Član Statutarne komisije Grada Niša (2012).

Dr Miomira Kostić je diplomirala je na P ravnom f a­kultetu Univerziteta u Nišu 1986. godine. Položila je pra­vosudni ispit 1988. godine. Magistarsku tezu pod nazi­vom “Dete kao žrtva kriminaliteta“, odbranila je 1995. godine, a Doktorsku disertaciju na temu “Deca ubice“ odbranila je takođe na Pravnom fakultetu Univerzite­ta u Nišu, 2001. godine, gde radi od maja 1989. godine. Na mesto redovnog profesora u naučnoj oblasti krivično pravo izabrana je 2011. godine, na predmetima Kriminologija, Penologija, Vik­timologija, Pravne studije roda i Kliničko pravno obrazovanje na studijskim programima osnovnih studija prava; Maloletničko krivično pravo, Organizovani kriminalitet, Kriminalitet nasilja i Pravo izvršenja krivičnih sankcija na master studijskom programu studija prava; i Kriminologija, Kriminologija maloletničke delinkvencije i Penologija u studijskim programima doktorskih studija prava. Autor je 216 članaka iz oblasti kriminologije, viktimologije i penologije, koji su objavljeni u domaćim i međunarodnim recenziranim časopisima kao i 34 monografije. Kao istraživač je učestvovala u mnogim projektima iz oblasti kriminalističkih nauka, na temama: teški oblici kriminala u Srbiji, maloletnička delinkvencija, kultura zdravog života mladih, pristup pravdi – instrumenti za primenu evropskih standarda u domaćem zakonodavstvu; pravnim klinikama. Autor je i koautor više objavljenih knjiga: „Kultura zdravog živo­ta“, „Pravo na pravnu pomoć i kvalitet pravne pomoći pružene građa­nima u krivičnom postupku i postupku izdržavanja kazne“, „Izvršenje kazni i drugih krivičnih sankcija u Republici Srbiji“, „Penologija“, „Kriminolo­gija“, „Viktimitet starih ljudi“, Politika suzbijanja kriminaliteta“, „Viktimologija“. Na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu držala je nastavu na osnovnim i poslediplomskim studijama na odseku za Pre­venciju i resocijalizaciju lica sa poremećajem u ponašanju (2002-2003). Član je uređivačkih odbora časopisa „Socijalna misao“, „Peščanik“, „Zbornik radova Pravnog fakulteta, „Naučni radovi“ Studije prava i administracije u ko izdanju od 2010. godine na koledžu Univerziteta za menadžment u Varšavi. U periodu 2006-2013. godine bila je Upravnica Pravne klinike Pravnog fakulteta u Nišu.Učesnica je na nekoliko desetina međunarodnih i domaćih konferencija. Men­tor je na nekoliko teza na master i doktorskim studijama prava. Bila je ak­tivna učesnica u politici stvaranja kulture kvaliteta na Univerzitetu u Nišu. Aktivnosti Prodekana za materijalno i finansijsko poslovanje fakulteta u Nišu obavljala je u periodu 2013-2016. Vršila je i funkcije: direktora Centra za prav­na i društvena istraživanja i šefa Katedre za krivičnopravne nauke u periodu 2016-2019.

Dr Dejan Janićijević je redovni professor Pravnog fakul­teta Univerziteta u Nišu. Diplomirao je na ovom fakultetu 1999. godine sa maksimalnom prosečnom ocenom. U toku studija više puta je nagrađivan kao najbolji student svoje generacije ili Pravnog fakulteta, a kao najboljem diplomi­ranom studentu svih fakulteta Univerziteta u Nišu, dode­ljeno mu je priznanje „Srebrni znak Univerziteta u Nišu”.Posle odsluženja vojnog roka, kao stipendista američke vlade, uspešno okončava magistarske studije na Univerzitetu San Franciska – smer za Međunarodne transakcije i uporedno pravo.Tokom 2002. godine, nekoliko meseci radio je u San Francisku – u centru za reša­vanje susedskih sporova „Community Boards“ i centrali međunarodne organi­zacije „Partners for Democratic Change” – kao asistent koordinatora programa.Od oktobra 2002. godine zaposlen je na Građanskopravnoj katedri Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu. Doktorsku disertaciju odbranio je sa odlikom 4. jula 2007. godine na Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. 2017. godine izabran je u zvanje redovnog profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu.Autor je 5 monografija i udžbenika, kao i više radova objavlje­nih u domaćim i međunarodnim publikacijama, i učesnik međuna­rodnih naučnih projekata i skupova, održanih u zemlji i inostranstvu, regionalnih i nacionalnih projekata i obuka. Obavljao je o dužnost ko­ordinatora aktivnosti Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu u okvi­ru Mreže državnih pravnih fakulteta Jogoistočne Evrope (SEELS).Dejan Janićijević profesionalno je angažovan kao arbitar Spoljno-trgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Srbije (sada Stalne arbitraže), a bio je i ar­bitar Košarkaške arbitraže pri Košarkaškom savezu Srbije.

Dr Dejan Vučetić, doktor prava i vanredni profesor na Pravnom fakultetu u Nišu, Srbija. Dejan Vučetićpredaje sledeće predmete: Upravno pravo, Javna uprava, Pravna informatika, Posebno upravno pravo, Pravo lokalne samou­prave, Medijsko pravo i Policijsko pravo. Od februara 2017. godine, predaje predmet Upravno pravo na Katedri za so­cijalnu politiku i rad na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Takođe, dr Vučetićima bogato osamnaestogodišnje iskustvo u oblasti realizacije različitih projekata javne uprave i lokalne samo­uprave. Kao ekspert sarađivao je sa Savetom Evrope (kao stručni konsultant na projektu uvođenja sistema upravljanja ljudskim resursima u dvadeset odabranih jedinica lokalne samouprave u Srbiji), Stalnom konferencijom gra­dova i opština Srbije i Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, Kancelarijom Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije, itd.

Dr Darko Dimovski je vanredni profesor u oblasti kri­vičnopravnih nauka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu. Trenutno je potpredsednik NVO „Moot Court Debat­nog i Besedničkog Kluba Iustitia Niš“. Dr Dimovski je bio šef Pravne klinike na Pravnom fakultetu od 2016. do 2019. U skladu sa nastavnim planom i programom, dr Dimovski predaje sledeće predmete na osnovnim studijama: Kri­minologija, Viktimologija, Penologija, Pravne studije roda i Kliničko pravničko obrazovanje. Što se tiče master pro­grama, on predaje predmete: Pravo izvršenja krivičnih sankcija, Kriminalitet nasilja i Organizovani kriminalitet. Takođe predaje predmete na master stu­dijama – smer Unutrašnjih poslova: Nasilje u porodici i Kompjuterski krimi­nalitet. Na doktorskim studijama. Dr Dimovski predaje Kriminologiju, Peno­logiju, Maloletničko krivično pravo i Kriminologiju maloletničke delinkvencije. Dr Darko Dimovski bio je gostujući predavač u Srbiji i inostranstvu iz oblasti
kriminologije, kao i evropskog zakona o ljudskim pravima, razvijajući široku mrežu u mnogim akademskim i istraživačkim institucijama i razmenjujući znanje i iskustvo sa kolegama sa različitih univerziteta. U poslednje tri go­dine održavao je obuke iz oblasti primene Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i sudske prakse Evropskog suda za ljud­ska prava studentima prava u Nišu – Srbiji i Štipu – u Severnoj Makedoniji. Ima veliko istraživačko iskustvo koje je rezultiralo velikim brojem naučnih članaka iz oblasti krivičnog prava i ljudskih prava, kao i učešćem na brojnim domaćim i međunarodnim naučnim skupovima i konferencijama.

Dr Aleksandar S. Mojašević je vanredni profesor Os­nova ekonomije, Ekonomske analize prava, Antimonopol­skog prava, Berzanskog prava, Finansijskih institucija, Ekonomije javnog sektora, Ekonomije evropskih integra­cija i Ekonomske analize bezbednosti na Pravnom fakul­tetu Univerziteta u Nišu.
Jedan je od osnivača i član Upravnog odbora Srpskog udruženja za ekonomsku analizu prava (SLEA). Akredito­vani je medijator Ministarstva pravde Republike Srbije i član Nacionalnog udruženja medijatora Srbije. Učesnik je na većem broju domaćih i međunarodnih projekata. Realizovao je studijske boravke u Ita­liji, Holandiji i Nemačkoj. Izlagao je radove na većem broju naučnih konfe­rencija u zemlji i inostranstvu (Austrija, Italija, Hrvatska i drugim). Autor je monografija „Ekonomska analiza medijacije: teorijsko-empirijska studija” (2014) i “Ekonomska analiza parničnog postupka” (2019), kao i brojnih na­učnih i stručnih radova mahom iz oblasti ekonomske analize prava. Autor je Zbirke eseja “Pobuna razuma” (2020). Aleksandar Mojašević je i kolu­mnista na domaćim portalima.