Sažetak projekta

Opšta reforma javne uprave, uključujući komponentu izrade politika, pokrenuta je 2014. godine. Problem je u tome što u Srbiji ne postoje studijski programu koji pokrivaju čitav spektar oblasti koje su potrebne za kvalitetan rad u javnoj politici. Postoji potreba da se pojačaju analitički kapaciteti u javnom sektoru, naročito na nivou Vlade što je i istaknuto u mnogim važnim strateškim dokumentima.

Glavni ciljevi projekta su da se osmisle i sprovedu desetak interdisciplinarnih lokalnih programa kratkih ciklusa / modula za oblast javne politike na univerzitetima u Srbiji uključujući razvoj nastavnog plana i programa, izgradnju kapaciteta za univerzitete i ostale aktere u javnom, ekspertskom i privatnom sektoru kako bi se organizovali i sproveli savremeni kursevi (prema standardima EU) za studente postdiplomskih studija i radnika u okviru Platforme doživotnog učenja. Obuka osoblja javne uprave (državnih službenika) i drugih učesnika u kreiranju politika kako bi postali činioci promene u modernizovanoj javnoj službi sa fokusom na građane. Namera je da se ovaj projekat iskoristi kako bi se osmislio nastavni plan i program, izgradili lokalni kapaciteti u partnerskim državama koje nisu članice EU, akreditovali programi i održali dvogodišnji zajednički kursevi sa institucijama EU. Cilj je da se angažuje što više studenata koji su zainteresovani kao i talentovani državni službenici i zaposleni u javnom sektoru koji rade na pozicijama koje su povezane sa sprovođenjem i kreiranjem politika.

Rezultati bi se pripremili i sproveli kroz 16 kurseva i obučile bi se dve generacije studenata. Udžbenici za sve ove kurseve će biti publikovani. Programi kratkih ciklusa će se vremenom razviti u program master studija za javnu politiku. Uticaj koji se očekuje jesu efikasniji privredni i društveni rezultati javnih politika na svim nivoima vlasti.

Glavni ciljevi

  • Osmisliti i sprovesti program za kurseve Javne uprave, analize politika i kreiranja politika,
  • Organizovati program doživotnog učenja za postojeće javne službenike i druge diplomce,
  • Organizovati stalnu konferenciju o analizi politike javne uprave i kreiranju politike za univerzitete u regionu i EU i uspostaviti zajednicu prakse koja se sastoji od stručnjaka iz regiona (udružena zajednica).

Aktivnosti

Projektne aktivnosti su podeljene na sledeće radne pakete:

  • WP1 Priprema
  • WP2 Razvoj
  • WP3 Razvoj
  • WP4 Plan Kvaliteta
  • WP5 Diseminacija
  • WP6 Menadžment