Sastanak tima za procenu potreba

U Beogradu je 27. decembra 2018. godine održan sastanak nacionalnih partnera na projektu. Sastanku su prisustvovali predstavnici Univerziteta u Novom Sadu, Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Nišu, Sekretarijata za javnu politiku Republike Srbije, Službe za upravljanje ljudskim resursima, Nacionalne akademije za javnu upravu, FREN-a i SeConS-a. Nakon prvog sastanka koji je okupio celokupan projektni tim, ovaj sastanka je bio prilika za sve učesnike da se detaljnije upoznaju sa planiranim projektnim aktivnostima i da zajedno pripreme plan rada za 2019. godinu. Na početku sastanka učesnici su analizirali ciljne grupe budućih obrazovnih programa i razgovarali su o različitim pristupima proceni ciljnih grupa i mogućnostima učešća u ovim obrazovnim programima.

U drugom delu sastanka učesnici su analizirali naredne projektne aktivnosti i izrađen je detaljni vremenski raspored za njihovu realizaciju. Aktivnosti najpre podrazumevaju pripremne analize potreba državnih službenika i drugih potencijalnih ciljnih grupa za obrazovnim programima koji će se razviti u okviru PPMA projekta, kao i analize kapaciteta univerziteta u Srbiji za nastavu o javnoj politici. Dogovoreno je da se nacionalna dokumenta poput Uredbe o određivanju osnovnih kompetencija državnih službenika, analize koje sprovodi Služba za upravljanje ljudskim resursima, kao i planovi i drugi resursi Nacionalne akademije za javnu upravu, koriste kao početna tačka za rad u okviru PPMA projekta. Tokom narednih nekoliko meseci projektni tim će pripremati tri glavna analitička dokumenta, naime analizu obrazovnih potreba, analizu modela za realizaciju obuka i analizu resursa univerziteta, kao i studijske posete relevantnim međunarodnim institucijama.